Metodika

Metodika výpočtu rezervy na zamestnanecké požitky podľa IAS 19

Zamestnanecké požitky sú nárokom zamestnancov na poskytnutie náhrad za vykonanie práce v určitom období.

Z účtovného hľadiska predstavujú na jednej strane náklady, pretože sumy požitkov ovplyvňujú hospodársky výsledok spoločnosti. Súčasne, do doby úhrady týchto nárokov, sú však aj záväzkom zamestnávateľa voči zamestnancom.

Kategórie zamestnaneckých požitkov podľa IAS 19

 • Krátkodobé zamestnanecké požitky (short-term benefits)
 • Požitky pri predčasnom ukončení zamestnania (termination benefits)
 • Požitky po ukončení zamestnania (post-employment benefits)
 • Iné dlhodobé zamestnanecké požitky (other long-term benefits)

Zamestnanecké požitky zamestnávateľ vypláca na základe všeobecne záväzných právnych predpisov a v zmysle kolektívnej zmluvy. Typickými príkladmi zamestnaneckých požitkov, na ktoré sa tvorí rezerva sú

 • Finančný benefit pri odchode do starobného dôchodku
 • Finančný benefit v prípade priznania invalidného dôchodku
 • Finančný benefit pri dosiahnutí životného jubilea
 • Finančný benefit pri pracovnom jubileu

Zamestnávateľ vie vopred, spravidla niekoľko rokov, pravdepodobnú sumu zamestnaneckých požitkov, ktorú bude vyplácať v nasledujúcich rokoch. Z dôvodu, že medzi tvorbou rezervy a skutočným použitím rezervy je dlhé obdobie, je potrebné hodnotu rezervy, t.j. sumu zamestnaneckých požitkov vyplácaných v budúcnosti, upraviť na hodnotu v čase účtovania a vykazovania. Výpočet výšky rezervy využíva metódu projektovaných jednotiek kreditov (Projected Unit Credit Method). Pre jej aplikáciu na výpočet rezervy je potrebné definovať aktuárske a ekonomické predpoklady a zabezpečiť ich správne použitie v matematickom modeli.

Aktuárske predpoklady, ktoré vstupujú do výpočtu

 • Miera úmrtnosti
 • Miera invalidity
 • Miera fluktuácie zamestnancov
 • Údaje o zamestnancoch (vek, pohlavie, dátum nástupu)

Ekonomické predpoklady, ktoré vstupujú do výpočtu

 • Výnosová krivka
 • Miera inflácie
 • Miera rastu miezd
 • Odvodové zaťaženie
Copyright © 2020, Augustus Consulting, s.r.o.